Fagudvalgets navn

Sundheds- og genoptræningsudvalget eller

Ældreudvalget eller

Handicapudvalget eller

Arbejdsmarkedsudvalget eller

Børneudvalget eller

Udvalget for socialt udsatte eller

Psykiatriudvalget 

 


Fagudvalgets faglige område

De enkelte fagudvalgs område afgrænses i dette afsnit.

 


Fagudvalgets kompetence

Fagudvalget er nedsat under Foreningen af Socialchefer i Danmark?s Hovedbestyrelse. Det er Hovedbestyrelsen, der definerer udvalgets konkrete arbejdsopgaver.

Fagudvalget skal indenfor foreningens formål

Fremme gensidig faglig inspiration og erfaringsudveksling regionerne imellem

Deltage i og tage initiativ til samarbejde med relevante myndigheder, institutioner og organisationer.

Deltage i udarbejdelse af foreningens årsberetning 

Derudover skal fagudvalget varetage opgaven på fagområdet med at

Identificere problemområder og komme med løsningsforslag

Give faglig sparring til foreningens medlemmer og Hovedbestyrelsen

Styrke faglige netværk på området

Udarbejde udkast til høringssvar i de sager, hvor FSD er høringsberettiget

Fagudvalget kan herudover af egen drift påtage sig opgaver indenfor sit faglige område.

Fagudvalgets hovedbestyrelsesrepræsentant sikrer orientering og koordinering mellem fagudvalget og Hovedbestyrelsen.

Dagsorden og referat af fagudvalgenes møder sendes til FSD?s Sekretariat, der er ansvarlig for at det lægges ind på Foreningens hjemmeside, således at der sikres en ensartet informationsformidling.

 


Udvalgets sammensætning

Fagudvalget består af et medlem fra hver region og derudover skal der sidde mindst et hovedbestyrelsesmedlem som er født kontaktperson for udvalget.

Medlemmerne af udvalget udpeges af den enkelte region selv. Hovedbestyrelsen fordeler selv udvalgene mellem sig

Medlemmerne udpeges for 2 år. I tilfælde af et medlems ophør, er den enkelte region selvsupplerende.

Godkendt på hovedbestyrelsesmøde den 25. januar 2008